ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2564

วันที่
กิจกรรม

หมายเหตุ

วันพุธที่ 20 ม.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1 / 2564 ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 31 ธ.ค.
วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 2 / 2564 ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 29 ม.ค.
วันพุธที่ 17 มี.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 3 / 2564 ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 26 ก.พ.
วันพุธที่ 21 เม.ย. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 4 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 31 มี.ค.
วันพุธที่ 19 พ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 5 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 30 เม.ย.
วันพุธที่ 16 มิ.ย. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 6 / 2564 ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 31 พ.ค.
วันพุธที่ 21 ก.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 7 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 30 มิ.ย.
วันพุธที่ 18 ส.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 8 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 30 ก.ค.
วันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 9 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่  31 ส.ค.
วันพุธที่ 20 ต.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 10 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 30 ก.ย.
วันพุธที่ 17 พ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 11 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 29 ต.ค.
วันพุธที่ 15 ธ.ค. 2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 12 / 2564  ยื่นเรื่องขอรับรองภายในวันที่ 30 พ.ย.