ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13″

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนด จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 13  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ภายใต้หัวข้อการจัดงาน    การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตกเพื่อรองรับ new normal ในวันที่  8-9 กรกฎาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รายละเอียดเพิ่มเติม