ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15  Future  Trends of Research and Innovation ในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Onsite) และแบบออนไลน์ (Online)  รายละเอียดเพิ่มเติม