เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย  เป้นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2021 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 อโศก  รายละเอียดเพิมเติม