ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้ราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครื่อข่ายและนวัตกรรม ปขมท. กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับสำรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 “โมกวิชาการ 64 : พัฒนางานวิจัยจากงานประจำเพื่อสรา้งนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์  พิษณุโลก   คลิดูรายละเอียดเพิ่มเติม