ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สตช.) ดำเนินโครงการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2 โดยใช้แนวทางในการจัดเก็บตัวชี้วัด Measuring the Digital Transformation ตามองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา  ทั้งนี้บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาของ สตช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านประชาสัมพันธ์ในการร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว ที่ Link http://bit.ly/ondedigitaloutlook ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม