โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 7

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2562  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดเพิ่มเติม