ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ด้วยเครื่อข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนานักวิจัย เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   รายละเอียดเพิ่มเติม