ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์สู่เมธีวิจัยอาวุโส”

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more

การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund of South

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชกาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วิศวสารลาดกระบัง”

งานวิจัยและนวัตกรรม

Read more

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 10

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยนเรศวร โด

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา  กำ

Read more

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดีไซน์เอคโค : วารสารเพื่อการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกร

Read more