ขอความอนุเคราะห์ และขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม”การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13″

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564

สมคมรัฐศาสตร์แห่งมหา

Read more

ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาในการรับบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลย

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุม สุนันทาวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

Read more

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15

มหาวิทยาลัยอุบลราชธา

Read more

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10

ขยายเวลาส่งผลงานวิจั

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเารอผลงานวิจัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิ

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความก้าวหน้า : จากอาจารย์สู่เมธีวิจัยอาวุโส”

สำนักงานบริหารการวิจ

Read more

การส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund of South

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชกาารและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงก

Read more

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วิศวสารลาดกระบัง”

งานวิจัยและนวัตกรรม

Read more

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเ

Read more

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 10

สถาบันคลังสมองของชาต

Read more