คลินิกวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                  คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (KRU Research Clinic) เป็นงานให้บริการวิชาการด้านการวิจัยแก่นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดตั้งคลินิกวิจัยขึ้น  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับการวิจัย แก่บุคลากรทางการศึกษา ทั้ง คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย ในด้านภาษาอังกฤษ การออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เพื่อให้นักวิจัยสามารถออกแบบการวิจัย และใช้เครื่องมือวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและบทความวิจัยสู่ระดับนานาชาติ เพิ่มผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการวิจัยแล้วยังเป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหน่วยให้บริการ 3 หน่วยได้แก่
1) หน่วยให้คำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษ: บริการตรวจไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษ ของบทคัดย่อ
2) หน่วยให้คำปรึกษาด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ: บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การออกแบบการวิจัย การใช้เครื่องสถิติ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
3) หน่วยให้คำปรึกษาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน: บริการให้คำปรึกษา แนะนำ การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคน

กลไกการดำเนินงาน

ที่ปรึกษาประจำคลินิกวิจัย

สามารถเข้าใช้ระบบ LINE @

เพิ่มเพื่อน

 

หรือ เข้าใช้บริการผ่านเว็บเพจคลินิกวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ลงชื่อใช้บริการ

ตรวจสอบวันนัดหมาย
ประเมินความพึงพอใจ