รวมรายชื่อบทความวารสารวิชาการ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557

กะเหรี่ยง ชาติที่ไม่เคยมีดินแดนเป็นของตนเอง
แบบจำลองโดยวิธีมัลตเพิลลิเนียร์รีเกรสชั่นและอาร์ติฟิเชียลนิวรอนเน็ตเวิร์ก เพื่อพยากรณการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (คุณฐกฤต ปานขลิบ)
รูปแบบการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรในป่าตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี(คุณประกอบ ช่วยศรีนวล)
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีสะอาดโดยใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

(อ.สมเกียรติ สุขุมพันธ์)

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอ เมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (คุณวิภาพรรณ   ดาราฉาย)
เครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ (คุณกฤติเดช  ดวงใจบุญ)
สมรรถนะเชิงความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก (ดร.โชติวัธน์  ศุภิรัตนกุล)
ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอในจังหวัดกาญจนบุรี

(นางสาวปัทมาพร  เหลืองสอาด)

เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อจริยธรรมของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดภูเก็ต

(คุณอักษราภัค  หงษ์ขาว)

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดทรายวัดบ้านทอง (ทาล้อ) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (พระสมุห์จิระพงษ์  ระเวีย)
พฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

(พระกิตติสุวัฒนาภรณ์)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

รำลึก 73 ปี ญี่ปุ่นบุกไทย
ประสิทธิผลการจัดการบรรษัทบริบาลต่อชุมชนโดยโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (คุณพัชรดา  รัดเกล้า)
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนแท็บเล็ตเรื่อง การบวก ลบ จำนวนเต็มร่วมกับวิธีการสอนตามรูปแบบซิปาโมเดลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คุณสุจิตรา ปุราชโก)
การศึกษาเชิงวิเคราะห์การปรับบทแปลและกลวิธีการแปลวรรณกรรมเรื่อง “ คำพิพากษา”

(คุณจารุตา  ทิศาวงศ์)

แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร (ดร.บรรจบพร อินดี)
การเปรียบเทียบความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (อ.มาลินี คำเครือ)
ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร

(อ.มัทนียา  พิทักษ์ชูโชค)

การสืบสานวัฒนธรรมการกินของกระเหรี่ยงโปบ้านทิพุเย (ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์  ไชยชนะ)
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงบประมาณของคณะกรรมการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบล

(คุณพิชัย  ส่องเสนา)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

การประยุกต์ใช้งานเว็บบล็อกเพื่อส่งเสริมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์การท่องเที่ยว กรณีศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กในจังหวัดเชียงใหม่  (อ.ไพศาล  กาญจนวงศ์)
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูง (อ.นิรุตต์ จรเจริญ)
รูปแบบการดำเนินการจัดการวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สาโรจน์ หมีแรต)
วิสัยทัศน์องค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อ.ชลิดา  ลิ้นจี่)
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร

( อ.ฐิติพร  พระโพธิ์)

การออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและสมุนไพร (อ.ฒวีพร  โตวานิช)
บทบาทผู้นำกับการส่งเสริมการสื่อสารองค์กร   (นส.เมธาวี แก้วสนิท)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณี บ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ชาญศิษฏ์พงษ์  เถื่อนใย )
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (อ.จิราพร โพธิ์งาม)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    (อ.อมร เจือตี๋, อ.วิยะดา พลชัย, อ.สุภาพร พรหมโส)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่อำเภอ    จอมบึง จังหวัดราชบุรี (อ.สุริยาวุธ  เสาวคนธ์)
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลบวกของผลคูณของจำนวนเต็มหนึ่งกับเลขโดด ๙ กับผลบวกของจำนวนเต็มเดียวกันกับเลขโดด ๙ (อ.ปฏิภาน พรหมรักษ์)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม  2558

ELEARNING MANAGEMENTS

(Professor Dr.Nipon Sookpreedee  Expert in Computer Education Technology Candidate Dr.Jutawon Kacha Ezpert in Management Systems)

TOURISM  DEVELOPMENT: AN OVERVIEWOFMICRO-LOGISTICS IN CHIANG MAI, THAILAND (Mr.Grace Morelos)
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(น.ส.นันทวัน หัตถมาศ)

การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านการสื่อสารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค (นส.เพียงอัปสร  ยาปาน)
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (นายอานนท์ วันลา)
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการกับผลการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษย์สายวิชาการในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏ (ผศ.ชฎาพร  โพคัยสวรรค์)
พฤติกรรมการเล่นพนันของเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร (อ.กิตติวงค์  สาสวด)
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีเงินกองทุนหมู่บ้านในเขต อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

(ผศ.ดร.บุรพร  กำบุญ)

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นส.ชุติมา  นิ่มนวล)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่อาเซียนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี (นส.ณิชาพร  เฟื่องทอง)
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรีของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

( นส.กนิษฐา สัฏชนะ, นายมงคล   พัชรวงศ์สิริ)

การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี

(นส.ธวัลรัตน์  สีหานาจ)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดไผ่ลูกนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

(นส.พัสตราภรณ์  เฟื่องทอง)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2559

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย

(นส.สิริกร เลิศลัคธนาธาร)

การสร้างคู่มือศึกษาด้วยตนเองฉบับภาษาอังกฤษเพื่อแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  จังหวัดเพชรบุรี

(นส.พิมพ์ระวี  โรจน์รุ่งสัตย์)

เส้นทางสู่นักท่องเที่ยวจีน: การปรับตัวของช่องทางการสื่อสารในยุค social media ครองเมือง

(ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพล)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้การสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสามบัณฑิต      (นส.สุภาพร ณ หนองคาย)
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นส.ประพันธ์  แสงทองดี)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวัยใสเข้าใจเพศศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6

(นส.ยุภาพร  แสนหาญ)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการทำไวน์กระเจี๊ยบบ้านสะเน่พ่อง สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช

(นายขวัญชัย ประดิษฐสิน)

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

(นส.ลลิดา ระงับพิษ)

การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเขากรวด จ. กาญจนบุรี (นส.แพรวพิชฌาณ์  ไมตรีเวช)
การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

(นส.เบญจอาภา  พิเศษสกุลวงศ์)

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนม : กรณีศึกษา

ตำบลพนมทวน  อำเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี

(นส.ธิรดา  ฆารสินธุ์นภา)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตภาคกลางตอนล่างของไทย

(นางทัศนีย์  นาคเสนีย์)

การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบรรยายศิลปวัตถุด้วยรหัส  คิวอาร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษา สถาบันอยุธยาศึกษา

(นางรงรอง แรมสิเยอ)

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวศูนย์สมุนไพรดอยสถิต ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นส.อุไร บุตรทองดี)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชื่อเสียงองค์กรของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร (นายกฤชณัท แสนทวี)
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

(นส.ปวีณา  สปิลเลอร์)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี และความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้กิจกรรมนันทนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

(นายสมเกียรติ  เรียบร้อย)

ความแปลกแยกจากงานของคนทำงานสมัยใหม่: ศึกษาเปรียบเทียบพนักงานสายสำนักงาน กับพนักงานสายการผลิตของบริษัทผลิตอาหารแห่งหนึ่งในเขตเมือง (นายสาคร  สมเสริฐ)
ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงาน (นส.สุภาพร  เตวิยะ)
การประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีโดยใช้รูปแบบซิป (นายพิชญ์วัชร  บุญเรืองรอด)
อุปลักษณ์และหน้าที่ของอุปลักษณ์ในหนังสือชุดคำพ่อสอน (นส.จันทิมา สว่างลาภ)
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (นายสมชาย  เจริญกิจ)
การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยการประยุกต์แนวคิดการบริหารฐานกิจกรรม กรณีศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยว OVC บ้านตลาดล่าง อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี (ผศ.ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล)

การเสริมสร้างความสามารถในการอ่านและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารจริง

(นส.ดวงเดือน จังพานิช)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560

ทุนทางสังคม: ปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนในชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน (ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง)
ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล (นายวัฒนา นนทชิต)
พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (นส.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม)
กลยุทธ์ความร่วมมือกันระหว่างสายการบิน และกลุ่มพันธมิตรสายการบิน (นายจิรวัฒน์ อร่ามรักษ์)
ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาหน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(นส.ศศิยาพัชร  พลสังข์กิติภพ)

ศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทพร้อมปรุง – พร้อมบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

(นส.จุรีมาศ  ชะยะมังคะลา)

แรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นางสาวณัฐวรรณ คงประเสริฐ)
การศึกษาอัตราส่วนของผงสีธรรมชาติสำหรับการพิมพ์ระบบสกรีนบนวัสดุประเภทผ้า

(นางสาวอรนุช  คำแปน)

การคิดอนาคตเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

(ผศ.ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา)

ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ผลิตจากต้นข้าวโพดและขี้เลื่อยไม้มะขามโดยใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน (นส.สุภาพร นางแย้ม, ดร.วราภรณ์ จังธนสมบัติ)
การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากใบมะม่วงหิมพานต์ (นายอธิพล อรัญเขตคาม,น.ส.อรณิชา คงวุฒิ)
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (นายสมเกียรติ  สุขุมพันธ์)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม  2560

แนวทางการพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองเพื่อส่งเสริม นิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย (สายสุดา ปั้นตระกูล )
การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย ชุด “พยุหนาวา ภูมิปัญญาภาษาไทย” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

(อดิศร  ขาวสะอาด)

แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ราชภูมิ  พฤฑฒิกุล, สมุทร ชำนาญ, สมพงษ์ ปั้นหุ่น)

การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ท้องถิ่นศึกษาตำบลบางช้าง

(ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์, กนกเนตร วรวงษ์, เนตรนภา วรวงษ์)

ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี

(พงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ, ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์)

คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

(หาญณรงค์ ประดิษฐ์กุลเจริญ, ทรงพร หาญสันติ)

การพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้การสอนแบบโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำโครงการและทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

(ชญานิศ ชูชื่น, รังรอง งามศิริ, จริยาภรณ์ สกุลพราหมณ์)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

(เบญจวรรณ อาภรณ์รัตน์, รังรอง งามศิริ, จริยาภรณ์ สกุลพาหมณ์)

ส่วนประสมทางการตลาดและการสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจ ถ่ายภาพของประชาชนภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

(สุภพงษ์ สุขชาวนา, กาญจนา มีศิลปวิกกัย)

การพัฒนาสรรถนะและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมาตรฐานสากล

(ชวนพิศ ศิลาเดช, มาเรียม นิลพันธุ์)

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กลุ่มจังหวัด “นครชัยบุรินทร์”

(เทิดศักดิ์ สุพันดี, สุนันท์ สีพาย, สิริศักดิ์ อาจวิชัย)

การจัดการคุณภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารในเขตภาคตะวันออก

(น้ำฝน  ใจดี)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน  2561

แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ (นางสาวอุษา สถิตย์มั่น)

การนำยุทธศาสตร์การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยตนเองอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติเพื่อชะลอความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

(วิทยา  มีเนตรทิพย์, ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะทางด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสหกิจศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (ชนธี ชำนาญกิจ,ปริญญา ทองาสอน, วิมลรัตน์  จตุรานนท์)
การพัฒนาหลักสูตร ที่สอดคล้องกับจุดเปลี่ยนตามบริบทของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ดร.วิทยา มีเนตรทิพย์)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (นางผานิตย์  ถิรพลงาม)
การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเพื่อการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นางสาวนฤมล อินทพงษ์)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ (ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง)
ผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (นางสาวจอมขวัญ รัตนกิจ)
พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจบนสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร (นายสืบสกุล ธรรมวงษ์)
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ ทักษะเป็นฐานความคิด ในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (นางสาวอนัญญา เอกจีน )
การผลิตถ่านกัมมันต์จากต้นข้าวโพดโดยการกระตุ้นทางเคมี

(นายสุรสิทธิ์ เชยโต)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา)
อาหารท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงป่าแห้งปลานิลแดดเดียว (นางสาวจันทร์จิรา ประกอบทรัพย์)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

การพัฒนาตัวแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรกรรมพื้นฐานของจังหวัดเพชรบุรี (ศ.ดร.เฉลียว  บุรีภักดี)
นวัตกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (นางสาวณภัทร ญาโนภาส)
พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (นายทรงวุฒิ สารสาริน)
การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย (นางสาวศิรินันท์ รูปเทวิน)
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสบู่ยี่ห้อ Kefir Beauty เพื่อเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่าย (นางสาววรนุช  จันทร)
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

(นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์)

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ผศ.ดร.สายหยุด ภูปุย)
องค์ประกอบการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่ยุค “สังคม สูงวัย” ในจังหวัดราชบุรี (นางสุจิตรา ผ่องพรมราช)
สภาพและปัญหาการสอนพลศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (นายทศพร กานติมาอัศจรรย์)
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดร. กิตติวงค์ สาสวด)
การบริหารจัดการเพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตามแนวคิดการบริหารจัดการยุคดิจิทัล (นายนพพดล  สงวนพันธ์)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา)
การวิเคราะห์ความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญาของนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา (ผศ.ดร.พจนีย์  สุขชาวนา)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

กลุ่มไอดอล MUM48 กับการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศในประเทศอินเดีย (ผศ.ประกายกาวิล  ศรีจินดา)
การพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการผลิตงานข่าวของนักสื่อสารชุมชน (นายกรกฎ  จำเนียร)
สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษา “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

(นายอุทัย คงแจ่ม)

การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมที่ทันสมัยเพื่อให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานครตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (นางวิจิตรา  ประสพโภคากร)
ผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด)

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (นายกิตติศักดิ์  พ่วงช่อ)
การวิเคราะห์อุดมการณ์ในแบบเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย: กรณีศึกษาแบบเรียน Direct Method Reader for Thai Students

(นางสาวมิ่งขวัญ ว่องสันตติวานิช)

พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดร.ชุลีวรรณ  ปราณีธรรม)
ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี (นายพงศ์ศิรภพ  ทองดีรวิสุรเกตุ)
ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน

(นางสาวจุฑามาศ  นันทโพธิเดช)

เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบัณฑิตตามการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิต

(นายวิสุทธิ์ โนจิตต์)

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสริมการเรียน เรื่องมวยไทยโบราณลพบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

(นายคธาวุธ ศรียา)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (นางสาวศศิวิมล ช่วยดำรงค์)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม– ธันวาคม 2562

การเสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ (ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อตาลสุกหยีในหมู่บ้านห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (อาจารย์แสงแข  สพันธุพงศ์)
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาเป็น “STARTUP ชัยภูมิ” (ดร.เทิดศักดิ์  สุพันดี)
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (นายวิสุทธิ์  โนจิตต์)
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1.ชัยณรงค์  มะหารักษ์2. ดร. สายฝน  เสกขุนทด)
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (นางสาววนัชพร เล่าฮะ)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูโรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม (นางสาวธนาภรณ์ ชัยธนสกุล)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (นางสิริมา เจริญศรี)
ยุทธศาสตร์การใช้สื่อออนไลน์อย่างมีจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (นางสาวอมรรัตน์  คันชั่ง)
การพัฒนาแบบวัดความตั้งใจออกจากงานของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: การวิเคราะห์ความตรงข้ามกลุ่ม

(ผศ.อัครเดช  เกตุฉ่ำ)

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความพร้อมรับผิด วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความปลอดจากการทุจริตและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

(ผศ.ดร. อิราวัฒน์  ชมระกา)

การพัฒนารูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อทักษะชีวิต สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางปิยนาถ  น่วมทอง)
กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรเดมมิ่งผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนแกนนำระดับประถมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

(พันวนา  พัฒนาอุดมสินค้า)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563

ผลการจัดกิจกรรมการเรียน แบบ 4 MAT เรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)

(ศรินยา แจ่มแจ้ง, สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, ต้องตา สมใจเพ็ง)

การเป็นผู้ประกอบการ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

(ภราดา บุญรมย์, พนิดา พุ่มเพ็ชร, วิภาพร พาที, วราภรณ์ เผ่าหอม)

การประเมินปริมาณน้ำฝนจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าสะท้อนกลับกับความเข้มฝนสำหรับเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก

(วิรงรอง  สุขา,สุดสายสิน  แก้วเรือง,รติยา ธุวพาณิชยานันท์,รักศักดิ์ เสริมศักดิ์)

คุณภาพการให้บริการของธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(พิมพ์นารา จิระนันท์มงคล, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา)

โอกาส และความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านวิทยุระบบอนาล็อกสู่การกระจายเสียงในระบบดิจิทัล (Digital Audio Broadcasting)

(ณัฎฐ์ดนัย ไค่นุ่นภา, พนิดา จงสุขสมสกุล, พูนสุข ภระมรทัต)

ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดตาก

(คนึงนิจ  ยอดปานันท์, สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุลก้องโลก, องอาจ ซึมรัมย์)

 

ผลการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก จักรยาน และลู่วิ่งไฟฟ้าที่มีต่อองค์ประกอบของร่างกายในกลุ่มบุคคลที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

(พวงแก้ว วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ, อธิวัฒน์ ดอกไม้ขาว, พัชรี ทองคำพานิช, ฉัตรตระกูล ปานอุทัย, จุไรรัตน์ อุดมวิโรจน์สิน, สุรเชษฐ ขวัญใน, อรทัย แย้มโอษฐ์,

ธรรมรัฐ อากาศวิภาต, ทัตพิชา  พงษ์ศิริ)

การบริหารต้นทุนการผลิตและการวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน  (ภาวินีย์ ธนาอนวัช)
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

(วราภรณ์ กงจันทา, ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา)

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ตามแนวสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม

(อัจฉรียา โกมาลย์, ปาริชาติ ประเสริฐสังข์)

ความต้องการศึกษาหลักสูตรมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคใต้ของไทย

(ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์, ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, สุชาย อัศวพันธุ์ธนกุล)

รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดจันทบุรี

(นภดล แสงแข, วราภรณ์ ศรบัณฑิต, นิศารัตน์ แสงแข ,กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต และรมิดา กาญจนวงศ์)

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำในศตวรรษที่ 21 กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

(พรสิริ  ซ่อมแก้ว, สาโรจน์  เผ่าวงศากุล)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2563    ฉบับสมบูรณ์ 

บทความรับเชิญ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษายุคดิจิตอล

นิพนธ์  ศุขปรีดี  คลิก

 

178

บทความวิชาการ

วัชพืช : พืชอาศัยของแมลงศัตรูพืช

นิตยา วานิกร และอุมาวดี ศรีเกษตรสรากุล  คลิก

 

181

บทความวิจัย
การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่นออนไลน์ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

นิรุตต์ จรเจริญ วิยะดา พลชัย ปรัชญา เหลืองแดง และสุธารักษ์ ภูติโส  คลิก

190
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรีสู่การเป็น Smart Farmer

ดาราวรรณ ญาณะนันท์ และสถาพร จะนุ  คลิก

202
โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์          ในจังหวัดอุตรดิตถ์

วรพรรณ รัตนทรงธรรม เฉวียง วงค์จินดา และวริศรา ดวงตาน้อย คลิก

217
ผลสัมฤทธิ์และผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อผ่านเกม 

ปิยะนุช  เทือกเทพ  คลิก

230
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

อนัญญา  เอกจีน  คลิก

242
การศึกษาระบบให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง     ในประเทศไทย

สาคร สมเสริฐ เกวรินทร์  ฉันทนะสุขศิลป์ วรัญญา มหาจุนทการ และพิชญา ติยะรัตนาชัย  คลิก

253
การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ละครและเทคนิคการแสดงละครของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สิริวรินทร์ เกรย์  คลิก

267
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

ศิริวรรณ พูลเขตกิจ สร้อยเพชร ลิสนิ  สุรเดช เล็กแจ้ง สุรีย์ โบษกรนัฏ และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล คลิก

279
การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ศศิวิมล ช่วยดำรงค์ และสมชาย  เจริญกิจ  คลิก

293
การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจการท่องเที่ยว และกีฬาในจังหวัดสุพรรณบุรี

ศศิพิมพ์มาศ  หงส์สมบัติ อิศเรศร์ ไชยะ วันทิตา จะบัง และประนอม พนาเศรษฐเนตร  คลิก

305
การตรวจวัดระดับเสียงในแผนกซักชิ้นงานโรงงานซักฟอกย้อมยีนส์จังหวัดสมุทรสาคร

ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม สุคนธ์  ขาวกริบ และสิทธิพันธุ์  ไชยนันทน์  คลิก

316

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564  เล่มฉบับสมบูรณ์ 

บทความรับเชิญ
Dyslexia และ Dyscalculia กลุ่มอาการบกพร่องในความสามารถด้านการอ่านและการคำนวณ

สุทัศน์  ยกส้าน  คลิก

3
บทความวิจัย 
ความวิตกกังวลในการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ของนิสิตสาขาพลศึกษา

ลักษมี ฉิมวงษ์  คลิก

9
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นฤมล  อนันโท  คลิก

20
การพัฒนาบทเรียนเอ็มเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางลี่วิทยา

นพดล ผู้มีจรรยา และอาลดา สุดใจดี  คลิก

33
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์    เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิตติยา เกศเทศ และสุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก  คลิก

45
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร

วรลักษณ์ เจริญผล สุพิศ ฤทธิ์แก้ว นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง นิยม กำลังดี และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์  คลิก

58
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรีสอร์ท ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ธนัญชกร ภูดิสวัฒนกุล และชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา  คลิก

73
การจัดการกากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นกรณีศึกษา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

พิทักษ์ คล้ายชม  สิงหเดช แตงจวง และพรทิพพา พิญญาพงษ์  คลิก

84
รูปแบบการจัดการองค์การแห่งความเป็นเลิศของโรงงานผู้ผลิตเสื้อกีฬาเพื่อส่งออก

ชาติชาย สิงหเดช  อิงอร ตั้นพันธ์  และสุธรรม  พงศ์สำราญ  คลิก

98
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร    ที่ได้รับรางวัล บิบ กูร์มองด์ โดยมิชลินในกรุงเทพมหานคร

เจนจิรา เพียรศิริภิญโญ  และจอมขวัญ สุวรรณรักษ์  คลิก

112
คู่มือภาษาจีนเพื่อการบริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน สำหรับผู้ให้บริการนวด ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

ปภัสสร ไพบูลย์ฐิติพรชัย  สรินทิพย์ คงครินทร์ และคำพล โพธิ์นอก  คลิก

123
ฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากตะคึก

ศจิษฐา ประเสริฐกุล  คลิก

135
ชุดวงจรเรียงกระแสตรงแรงสูงแบบแรงดันสองเท่า 600 kV

สวัสดิ์ ยุคะลัง สันติภาพ โคตรทะเล และปกรณ์  คุ่ยชูชีพ  คลิก

147

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564  เล่มฉบับสมบูรณ์

บทความวิชาการ
การยอมรับเทคโนโลยีบล็อกเชนของหลักปฏิบัติห่วงโซ่อุปทาน : กรอบแนวความคิด                

อัณณ์ณิชา ธัญญะชัยรัตน์  คลิก

169
แนวทางการสร้างและสื่อสารวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมธาวี จำเนียร  คลิก

180
บทความวิจัย  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์1ศิลปหัตถกรรมจากกระดาษสาผักตบชวากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลักษ์ขนา บุญตา สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล  และสายฝน เสกขุนทด  คลิก

189
การพัฒนาความรู้การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทักษะสมองด้านการจัดการและความรู้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมองเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์

สุนทร เทียนงาม  คลิก

204
แรงจูงใจในการเรียนภาษาเยอรมันของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏ        สุราษฎร์ธานี

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม  คลิก

214
ประสบการณ์การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประเภทบ่อน้ำพุร้อน ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ        ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

อิษฎาภรณ์  พิรัชต์ชัยกุล และอัศวิน  แสงพิกุล  คลิก

223
ความคาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมุสลิมที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับชาวมุสลิม  ของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี

ปัญญา  พานะกิจ  คลิก

235
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการร้านอาหารไทยในหัวหินเปรียบเทียบระหว่างร้านอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก

สุพัตรา คงขำ  และมณฑกานติ ชุบชูวงศ์  คลิก

247
การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

อารีจิตร พินทุ และชยุต ภวภานันท์กุล  คลิก

260
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์  และชุลีวรรณ ปราณีธรรม  คลิก

269
นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อุไร ไชยเสน  คลิก

281
การเตรียมไม้เทียมจากพลาสติก และเส้นใยมะพร้าว

เชาวฤทธิ์ วันเสาร์ นพดล บุณยรัตพันธุ์ และสิงหเดช  แตงจวง  คลิก

295
ความตั้งใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี

ลัดดาวัลย์ สำราญ โสรยา สุภาผล และพิชญ์สินี ธุวดาราตระกูล  คลิก

310