ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2564 – 2565

      พ.ศ.๒๕๖๔

วันที่ กิจกรรม

หมายเหตุ

วันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค.
วันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๙ ม.ค.
วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ (เลื่อนเป็น ๒๔) ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๖ ก.พ.
วันพุธที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.
วันพุธที่ ๒๗ พ.ค.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.
วันพุธที่ ๗ ก.ค.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.
วันพุธที่ ๘ ก.ย.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.
วันพุธที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.
วันพุธที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.
วันพุธที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๙ ต.ค.
วันพุธที่ ๑๕ ธ.ค.๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.

     พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ กิจกรรม

หมายเหตุ

วันพุธที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค.
วันพุธที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.
วันพุธที่ ๑๖ มี.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ.
วันพุธที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ มี.ค.
วันพุธที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๙ เม.ย.
วันพุธที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค.
วันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย.
วันพุธที่ ๑๗ ส.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๒๙ ก.ค.
วันพุธที่ ๒๑ ก.ย.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ส.ค.
วันพุธที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.
วันพุธที่ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๑ ต.ค.
วันพุธที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ยื่นเรื่องขอรับรอง ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย.