ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 19 ม.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 1/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 4 ม.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 18 ก.พ.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 2/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 18 มี.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 3/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565
วันศุกร์ที่ 22 เม.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 4/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 20 พ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 5/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 6/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 15 ก.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 7/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 8/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 16 ก.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 9/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 21 ต.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 10/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 11/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565
วันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 12/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565