ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2564 – 2565

 

พ.ศ.2564

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 20 ม.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 1/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2563
วันพุธที่ 17 ก.พ.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 2/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 ม.ค.2564
วันพุธที่ 24 มี.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 3/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 26 ก.พ.2564
วันพุธที่ 21 เม.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 4/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 มี.ค.2564
วันพุธที่ 27 พ.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 5/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 เม.ย.2564
วันพุธที่ 7 ก.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 6/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 พ.ค.2564
วันพุธที่ 8 ก.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 7/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564
วันพุธที่ 15 ก.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 8/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ส.ค.2564
วันพุธที่ 20 ต.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 9/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 ก.ย.2564
วันพุธที่ 17 พ.ย.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 10/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 ต.ค.2564
วันพุธที่ 15 ธ.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 11/2564
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 พ.ย.2564

 

พ.ศ.2565

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 19 ม.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 1/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 3 ม.ค. 2565
วันพุธที่ 16 ก.พ.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 2/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565
วันพุธที่ 16 มี.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 3/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 28 ก.พ. 2565
วันพุธที่ 20 เม.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 4/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565
วันพุธที่ 18 พ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 5/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 2565
วันพุธที่ 15 มิ.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 6/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2565
วันพุธที่ 20 ก.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 7/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
วันพุธที่ 17 ส.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 8/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 29 ก.ค. 2565
วันพุธที่ 21 ก.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 9/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2565
วันพุธที่ 19 ต.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 10/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565
วันพุธที่ 16 พ.ย.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 11/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565
วันพุธที่ 21 ธ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
ครั้งที่ 12/2565
ยื่นเรื่องขอรับรอง
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565