ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่
กิจกรรม

หมายเหตุ

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1 / 2562
วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 2 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  1 ก.ค .2562
วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 3 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  1 ส.ค. 2562
วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 4 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  2 ก.ย. 2562
วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 5 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  1 ต.ค. 2562
วันพุธที่ 11 พ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 6 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  1 พ.ย. 2562
วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 7 / 2562 นักวิจัยส่งเรื่องขอรับรองก่อนวันที่  2 ธ.ค. 2562