ปฏิทินการปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่
กิจกรรม

หมายเหตุ

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1 / 2562
วันพุธที่ 24 ก.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 2 / 2562  –
วันพุธที่ 21 ส.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 3 / 2562  –
วันพุธที่ 18 ก.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 4 / 2562  –
วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 5 / 2562  –
วันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 6 / 2562  –
วันพุธที่ 18 ธ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 7 / 2562  –