คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สมทบ)

1. แพทย์หญิงอัญชลี ไชยสัจ
2.นายแพทย์ประพันธ์ ภูมิรัตนรักษ์
3.นายศุภกร สุขประสิทธิ์
4.นายนิเทศน์ เขียววิชัย
5.นางนรพร เชาวรักษ์
6.นางสาวทัดตา สุภากูลย์