คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (สมทบ)

1. แพทย์หญิงอัญชลี ไชยสัจ
2.นายแพทย์ประพันธ์ ภูมิรัตนรักษ์
3.นายศุภกร สุขประสิทธิ์
4.นายนิเวศน์ เขียววิชัย
5.นางนรพร เชาวรักษ์
6.นางสาวทัดตา สุภากูลย์
7.นางสาวจุฑารัตน์ จันทนเสวีย์