คณะกรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.      ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร ประธานกรรมการ
2.      ผศ.ดร.รังรอง งามศิริ กรรมการ
3.      นางสาวภณิชชา จงสุภางค์กุล กรรมการ
4.      นางจิตรบรรจง เชียงทอง กรรมการ
5.      นางสาวสวนา ลีนะกุล กรรมการ
6.      ผศ.ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล กรรมการและเลขานุการ
7.      ผศ.สุทัศน์ กำมณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ