คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1.      ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา ประธานกรรมการ
2.      ผศ.ดร.รังรอง งามศิริ กรรมการ
3.      นางสาวสวนา ลีนะกุล กรรมการ
4.      นายจรุง วรบุตร กรรมการ
5.      นายประกอบ ช่วยศรีนวล กรรมการ
6.      อาจารย์มนสินี ดาบเงิน กรรมการ
7.      ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล กรรมการและเลขานุการ
8.      อาจารย์จิราพร โพธิ์งาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7.      นางอัมพร ไชยศร ผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สมทบ)

1.      ดร.นิเวศน์ เขียววิชัย
2.      ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพรัตน์ ไชยชนะ
3.      นางสาวรันฐิยา ไชยลา