สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (การบันทึกบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น (การบันทึกบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ) ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จากความต้องการรับบริการวิชาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจัดกิจกรรมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่ตำบลชะแลมีความรู้ความสามารถในการจัดทําบัญชีครัวเรือนสําหรับตนเองและครอบครัว ได้มีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ และรู้จักการวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพได้
กิจกรรมเริ่มเวลา 08.30 น. โดยอาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เวลา 09.00 – 10.00 น.บรรยาย เรื่อง การบันทึกบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ วิทยากรโดย อาจารย์ศิริพร ห้วยแก้ว เวลา 10.00 – 16.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกบัญชีครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพ กลุ่มที่ 1 วิทยากรโดย อาจารย์ศิริพร ห้วยแก้ว และอาจารย์จิราพร โพธิ์งาม กลุ่มที่ 2 วิทยากรโดย อาจารย์สร้อยเพชร ลิสนิ และ อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล มีประชาชนในพื้นที่ชุมชนตำบลชะแล เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 37 คน
null

null

null

null

null

null

null