โครงการประชุมปฏิบัติการ : เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting )

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้ปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ และบริหารจัดการ ชุดโครงการวิจัยอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 โดยกิจกรรม เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงวัตถุประสงค์และที่มาของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. บรรยายเสวนาทิศทางการขอทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 และเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน และวันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.30 น. ประชุมปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วมโครงการแบบ on line จำนวนทั้งสิ้น 53 คน

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null