ประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย  มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสุูงขึ้นในการด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลีกสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2565  ดังนี้

1.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือปผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุน (วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565)  (2วัน) (ค่าลงทะเบียน 3,000  บาท)

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 23-24  มิถนายน 2565 (2 วัน)  ค่าลงทะเบียน 3,000  บาท

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500  บาท

4.  เทคนิคการขเียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิพม์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000  บาท

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ Online โดยใช้โปรแกรมซูม (Zoom) และเก็บค่าลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดและสัมครเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ “สมาคมส่งเสริมการวิจัย”   รายละเอียดเพิ่มเติม