สำนักเลขาธิการอาเชียนประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือฯ

สำนักเลขาธิการอาเชียนประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-สาธารณรัฐเกาหลี  (ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund : AKEC) ประจำปี 2565 โดยโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด  รายละเอียดเพิ่มเติม