กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : จัดทำแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 (8 ธค 64)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : จัดทำแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และมาตรการด้านบริการวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุมไพลิน อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวเปิดการประชุม
กิจกรรมใน ภาคเช้า เวลา 09.00-10.00 น. บรรยายทิศทางการบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วิทยากรโดย ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เวลา 10.00 -12.00 น. วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ด้านการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 และภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. กำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และมาตรการผลักดันด้านการบริการวิชาการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางนารี สุขดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อานนท์ วันลา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เวลา 16.00-16.30 น.สรุปผลและนำเสนอแผนบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 โดย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมในครั้งนี้มีคณบดี รองคณบดีผู้รับผิดชอบงานด้านบริการวิชาการ พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี เกษตรอำเภอทองผาภูมิ ชุมชนเทศบาลเมืองปากแพรก องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า วิสาหกิจชุมชนทิพุเย วิสาหกิจชุมชนปากแพรก และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแบบ Onsite จำนวน 30 คน และแบบ on line ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน

null

null

null

null

null