มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตะวันออก  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างฯ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการเสริมสรา้งพลังสังคมสู่รากแก้วของแผ่นดิน ”  ในระหว่างวันที่ 27 -29 เมษายน 2565  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  รายละเอียดเพิ่มเติม