มหาวิทยาลัยศิลปากรประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา เรื่อง การถอดบทเรียนจากงานวิจัย

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การถอดบทเรียนจากงานวิจัย  ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom meeting ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  รายละเอียเพิ่มเติม