ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนา การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น

สำนักงานงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในฐานะแม่ข่ายเครื่อข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนา การอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ในการนี้เครื่อข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยในสังกัดของท่านเข้าร่วมโครงการ  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaiwest.su.ac.th  หัวข้อ ข่าวกิจกรรม  ภายในวันที่  25 พฤศจิกายน 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม