ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสรา้งสรรค์” และนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดราชบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูาสังคม  ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใครขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนิผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม