ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติฯ

มหาวิทยาลัยเกริก กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พศ.2564 ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทย-จีน สู่ความยั่งยืน   ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเกริก ถนนรามอินทรา  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ทั้งนี้ผู้สนใจส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมนำเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ทั้งนี้สามารถดูายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.krirk.ac.th  รายละเอียดเพิ่มเติม