มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพืื่อเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเชิงวิชาการ  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา http://research.dru.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 890 – 0001 , 02 890 – 1801 9jv 2082   รายละเอียดเพิ่มเติม