มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดงานรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏพิบลูสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 055-267038  ต่อ 7230 เว็บไซต์ http://research.psru.ac.th/PBR2022  รายละเอียดเพิ่มเติม