ประชาสัมพันธ์ประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิจัยด้านธรณีวิทยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายด้านการวิจัย และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิจัยด้านธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ถ้ำหินปูน ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ประชุม Onsite ณ ห้อง MS212 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  และประชุมออนไลน์ ผ่านโปกรแกรม Zoom Meeting

                           กำหนดการโครงการประชุมปฏิบัติการ : การสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายฯ
ภาคเช้า

เวลา 09.00 – 12.00 น.   เสวนาการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
……………   …      ………………… เพื่อขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
…………………     ……..   ………วิทยากรโดย    ผศ.ดร.โสภาค  จันทฤทธิ์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
……………………………………………         …   ………อ.ดร.ยุพเยาว์  โตคีรี          มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
………………………………………….     .   ….    ………อ.ดร.บรรจบพร  อินดี        คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
…………………………………………………     …. …………….      …………………………………มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
………..   …  ……………………………..  …..     ………ดร.วียะวัฒน์  ใจตรง          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
………..   …………………………………  …  .    ………อ.เกรียงไกร  ทองศรี         มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ภาคบ่าย
เวลา 13.00 -14.00 น.    บรรยายความสำคัญของกรอบการวิจัย แนวทางการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและความคาดหวังจากศูนย์
……….     ……………………………ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการ
……….     ……………………………ท่องเที่ยวถ้ำในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่
………………………       …………..วิทยากรโดย   ศ.ดร.สมศักดิ์  ปัญหา     ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศ
…………………………………………………  …………………………………………………………..ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สป.อว.

เวลา 14.00 – 15.00 น.   เสวนาผลการสำรวจเบื้องต้นภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำ
…………………………………………จังหวัดกาญจนบุรี บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์
………………………      …………..วิทยากรโดย      อ.ดร.ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล    หัวหน้าโครงการวิจัย
……………..                                       .     ………นายชัยพร  ศิริพรไพบูลย์        ผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
………………..                                               ….ผศ.ดร.โสภาค  จันทฤทธิ์         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
……………………………………………………………………………….  ……..    ………..              ……..วิทยาเขตหาดใหญ่
…………………………………………… .        …     . ……อ.ดร.ยุพเยาว์  โตคีรี                มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
………………  . ………………………..    …     ..    …. …ดร.วียะวัฒน์  ใจตรง                องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
………………  ………………………….   ..     …  .  . ……อ.เกรียงไกร  ทองศรี              มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
……………….  …………………………    ..     .   ..  …….คณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เวลา 15.00 – 16.00 น.   นำเสนอ (ร่าง) กรอบแนวคิดและความร่วมมือเชิงนโยบาย ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลาย
…………..    ………………….. … ….ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรมทรัพยากรธรณีและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
…………………………………………..ในการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทถ้ำ จังหวัดกาญจนบุรี บนความ
……………………………………………หลากหลายทางชีวภาพและแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์และระดมความคิดเห็นจากภาคีเครือข่าย
………………. …….   ……………….วิทยากรโดย      อ.ดร.ปิยะพร   พิทักษ์ตันสกุล
…………………………….    …………………………………..  หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อได้ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

null