สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยศูนย์ให้คำปรึกษา ทางวิชาการ และวิจัย ภายใต้การสนับสนุนจาก เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศสาตร์และสังคมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถิติเพื่อการวิจะัย ที่ใช้ได้จริง  เพื่อเผยแพร่ความรุ้ด้านการวิจัยได้แก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป  โดยมีจำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร 1 การกำหนดโจทย์การวิจัยและการเลือกใช้สิถติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย
27 มกราคม 2565
29 กรกฎาคม 2565
หลักสูตร 2 สถิติสำหรับการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2565
25 สิงหาคม 2565
หลักสูตร 3 สถิติสำหรับการวิจัยขั้นสูง
31 มีนาคม 2565
29 กันยายน 2565
หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R
28 เมษายน 2565
27 ตุลาคม 2565
 หลักสูตร 5 การแปรลและการเขียนรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
26 พฤษภาคม 2565
25 พฤศจิกายน 2565
 หลักสูตร 6 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
30 มิถุนายน 2565
29 ธันวาคม 2565

 รายละเอียตามเอกสารดังแนบ