มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  อันเป้็นการสนับสนุนนโยบายในการส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ 035 709 097 รายละเอียดเพิ่มเติม