การจัดการความรู้ด้านการวิจัยประจำปี 2563

  1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการอย่างไร จึงได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำนักคุณภาพผลงานสูง  (21 กรกฏาคม 2564)   คลิกดูรายละเอียด
  2. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัย จากหน่วยงานภายนอก  (29 กรกฏาคม 2564)  คลิกรายละเอียด