กองการต่างประเทศการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน (Perez-Guerreroฯ)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าสำนักเลขาธิการกลุ่ม 77 ได้มีหนังสือเชิญชวนให้หน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และรหว่างภูมิภาคในประเทศกำลังพัฒนา จากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77  พิจารณาจัดส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาสนับสุนโดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุน PGTF  ประจำปี ค.ศ.2021  โดยขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ขั้นตอนการสมัคร และสาขาความร่วมมือได้ที่ http://bit.do/fPMnn หรือ  http://www.g77.org/pgtf  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 02 203 5000 ต่อ 41508 หรือผุู้ประสานงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นางสาวอิสรีย์  โชติพุฒิพันธ์
2. นำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 โครงการ พพร้อมเอกสารสำคัญที่ครบถ้วนไปที่กองการต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม