วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้   กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ Strategies for Managing Social and Technological Disruption กลยุทธ์สำหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้กับนักวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://conference.sct.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564  สอบถามข้อมุูลเพิ่มเติมได้ที่ research@sct.ac.th   รายละเอียเพิ่มเติม