มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป้็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครัั้งที่ 4  (RMUTCON 2022) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคลขับเคลื่อนวัตกรรม นำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565  ในรูปแบบ  Online และ  Onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และะการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rmutcon.org  รายละเอียดเพิ่มเติม