มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการ

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้แนวคิดที่ผสมผสาน กับประสบการณ์ตรง หรือความคิดเห็นของผู้เขียน  และกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งสนองตอบต่อปรัชญาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รายละเอียดเพิ่มเติม