มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการและนำเสนอฯ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “การบูรณาการงานวิจัย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 27 และ วันอาทิตย์ 28 พฤศจิกายน 2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่เผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้นการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติม