ภาพกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

“เริ่มต้นอย่างไร ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย R2R ( 13  กันยายน 2564) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรม“เริ่มต้นอย่างไร ให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ” เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำด้วยการวิจัย R2R โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์ และนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนางานประจำด้วย R2R ได้แนวคิดในการเริ่มต้นการพัฒนาวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานและตนเอง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางในการพัฒนางานประจำไปสู่งานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมมีการบรรยาย“แนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บรรดล  สุขปิติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมาให้ความเรื่อง R2R คืออะไร สำคัญอย่างไร และทำไมต้องเป็นวิจัย R2R และกระบวนการวิจัย R2R  ยากจริงหรือ บุคลากรอย่างเราทำวิจัย R2R ได้มั๊ย โดยกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุน อาจารย์  และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการแบบ on line ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนทั้งสิ้น 73 คน

null
null
null
null
null
null