ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสาถบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในยุคโควิด-๑๙” Research  and  Innovation  Development  During COVID-๑๙ ในวันที่ 14 ธันวาคม พศ. 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pkruconf.pkru.ac.th  ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะปิดการส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม