การประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พบกับการประชุมครั้งสำคัญ เผยทิศทาง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ “ ฉบับล่าสุด
และแนวทางการจัดทําการจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566
รวมถึงการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ช่องทางการรับชม: Website    Facebook    Youtube