ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Environment and Natural Resource International Conference (ENRIC 2021) Challenges, Innovations and for Environmental Sustainability – Virtual Conference  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป้็นเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่มีความน่าสนใจในปัจจุบันแก่นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในระดับนานาชาติ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณจารย์  บุคลากร และนักศึกษาในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://en.mahidol.ac.th/enric
รายละเอียดเพิ่มเติม