กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : คิด เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย Fundamental Fund66 (FF)“ ( 18 สิงหาคม 2564)

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : คิด เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย Fundamental Fund66 (FF)“ ( 18 สิงหาคม 2564) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : คิด เขียนอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย Fundamental Fund 66 (FF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศอย่างนักวิจัยมืออาชีพ เพื่อขอทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี อาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมมีการบรรยาย“เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย Fundamental Fund 66 (FF) ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายให้ความรู้เรื่องเทคนิคการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแลกเปลี่ยนประเด็น เพื่อพัฒนาข้อเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัย FF 66 จำนวน 7 Platform ดังนี้

Platform ที่ 1:  ภาษา สังคม และนวัตกรรมการศึกษา

Platform ที่ 2:  ผู้สูงอายุและสุขภาพ

Platform ที่ 3:  เศรษฐกิจสร้างสรรค์และท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

Platform ที่ 4:  เศรษฐกิจฐานราก การค้าชายแดนธุรกิจรูปแบบใหม่

Platform ที่ 5:  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมพลังงาน ขยะ และภัยพิบัติ

Platform ที่ 6:  เกษตรอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ

Platform ที่ 7:  ระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม

โดยมี คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และอาจารย์ ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับอาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ได้รับความรู้ ประสบการณ์ เข้าใจกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์วิจัย และมีทักษะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัยของประเทศเพื่อนำไปพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์วิจัย FF 66 กิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี และผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เข้าร่วมโครงการแบบ on line ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนทั้งสิ้น 59 คน

null
null
null