ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ ( 4 สิงหาคม 2564)

กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ ( 4 สิงหาคม 2564) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ  “การพัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศอย่างนักวิจัยมืออาชีพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564   เวลา 08.30 – 16.30 น. รูปแบบ online ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีการบรรยายเทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ และมีการอภิปรายข้อเสนอโครางการวิจัยทุน SF  จำนวน 9 โครงการ  ดังนี้

โปรแกรม 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร มีจำนวน 1 แผนงานวิจัย และ 1 โครงการ วิจัย

  1. แผนงานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและกลไกการรับมือเชิงรุกต่อภัยพิบัติอุทกภัย ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ ซ้ำซากลุ่มน้ำสาขาลำภาชี (อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรือง)
  2. โครงการวิจัย ต้นแบบการรีไซเคิลอลูมิเนียมจากถุงอลูมิเนียมฟอยล์ด้วยเทคโนโลยี ไพโรไลซิส (ผศ.ดร.กาญจนา อัจฉริยจิต)

โปรแกรม 8 รองรับผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ มีจำนวน 1 แผนงานวิจัย และ 1 โครงการวิจัย

  1. แผนงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุผ่านพฤฒพลังด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี (ผศ.ดร.มานิกา แสงหิรัญ)
  2. แผนงานวิจัย นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสู่การเป็นผู้สูงอายุให้สามารถอยู่ร่วมกับคนทุกวัยได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมยุคดิจิทัล (อ.นิรุตต์ จรเจริญ)

โปรแกรม 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ มีจำนวน 1 แผนงานวิจัย

  1. แผนงานวิจัย การพัฒนารูปแบบความฉลาดรู้ทางกายที่ส่งผลต่อวิจัยในตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (ดร.พงศชา บุตรนาค)

โปรแกรม 9a แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาตัวอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ มีจำนวน 1 โครงการวิจัย

  1. โครงการวิจัย ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพรองรับอาการออฟฟิศซินโดรม ในสภาวะโควิด 19 ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี (อ.ธนาศิลป์ ทองสมจิตต์)

โปรแกรม 9b ส่งเสริมการวิจัยด้านสังคมและมนุษย์อย่างรอบด้าน มีจำนวน 3 โครงการวิจัย

  1. โครงการวิจัย การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นสื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดกาญจนบุรี (ผศ.ดร.ราตรี แจ่มนิยม)
  2. โครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ.กานต์สินี ช่วยเพ็ญชัยภัทร)
  3. โครงการวิจัย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น : นโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การก่อสร้างเมืองกาญจนบุรี (ใหม่) จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บนถนนปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (อ.ศิวาวุฒม์ ชัยเชาวรินทร์)

โดยมี รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้คำแนะนำและข้อเสนอกับอาจารย์ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการแบบ on line ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวนทั้งสิ้น 56 คน
null
null
null
null
null