มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การส่งบทความ/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพื่อเผยแพร่ในวารสารความรู้ด้านการวิจัย วิชาการ ความรู้ด้านวิชาชีพ การศึกษาที่มีคุณค่า ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และการวิจัยแก่ผู้สนใจทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงใครขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา  บุคลากรที่สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วารสารคาม  / วารสาร Science Technology and Engineering  Journal(STEJ) และวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://journal.msu.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043 754 416  คลิกดูรายยละเอียดเพิ่มเติม