มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564  เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์  และขอเรียนเชิญคณาจารย์  นักวิจัย  นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในสถาบันเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การขับเคลื่อนพหุวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.human.cmru.ac.th  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม