ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี กระตุ้นการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์และเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสาร ปีละ 2 เล่ม ซึ่งวารสารของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 รายละเอียดเพิ่มเติม