กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (29 กรกฎาคม 2564)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยของอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

กิจกรรมมีการเสวนาในประเด็น“การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงได้ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก” และสรุปแนวปฏิบัติ  ที่ดี โดยคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟังเทคนิคข้อเสนอแนะ และประสบการณ์จริงของนักวิจัย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกเพิ่มมากขึ้น วิทยากรนำโดย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน หัตถมาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี คำเครือ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์จักษุมาลย์ วงษ์ท้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วันลา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการแบบ on line จำนวนทั้งสิ้น 44 คน

null
null
null
null