ภาพกิจกรรม : การจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ อย่างไร จึงได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ประชุมปฏิบัติการ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ อย่างไร จึงได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดี และพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคณาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารหรือฐานข้อมูลที่มีค่าน้ำหนักคุณภาพผลงานสูง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุมและให้แนวทางเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ สู่การตีพิมพ์ เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวปฏิบัติที่ดี โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรโดย ดร.ธารา สีสะอาด และผศ.ดร.นิลุบล ทองชัย กลุ่มที่ 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยากรโดย อาจารย์คมสัน ศรีบุญเรือง ว่าที่ร้อยตรี ดร.นพรัตน์ ไชยชนะ และ ดร.ฐิติพร พระโพธิ์ โดยมี ผศ.ดร.อานนท์ วันลา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งกิจกรรมมีคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการทั้งแบบ on line และ on site  จำนวนทั้งสิ้น 83 คน

null
null
null
null
null
null
null
null
null