ภาพกิจกรรมโครงการประชุมปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ : พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัย ได้รับความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพ และพัฒนานักวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการยื่นแบบเขียนข้อเสนอโครงการทุนอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน พร้อมด้วย ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้ความรู้ในการเสนอขอทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟชุมชนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี) โดยมีคณาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการทั้งแบบ on line และ on site จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
null
null
null
null
null