ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  โดย ดร.ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผศ.ดร.อานนท์  วันลา และอาจารย์จิราพร  โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดยุทธ์ศาสตร์การวิจัยและบริหารจัดการทุน Fundamental Fund (FF2566)  (Zoom Online)  ของอาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเสนอของบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

null
http://rdi.kru.ac.th/th/wp-content/uploads/2021/07/S__37175307.jpg
null
null
null