ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับคณะวิทยาการจัด และองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ : ติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการ : การตลาดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชนเพื่อการกินดีอยู่ดีและมีรายได้) ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  นำโดย ดร.ปิยะพร  พิทักษ์ตันสกุล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ วันลา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ศุภลักษ์  ฉินตระกาล รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  อาจารย์ณัฐณิชา  ทวีแสง  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินโครงการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อย่างเคร่งครัด

null
null
null
null